0
Uw winkelwagen bevat geen artikelen

Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

erectiepillen-online.nl: een handelsnaam van De Erectiepillen Apotheek B.V., gevestigd te Mijdrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 80074715.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met erectiepillen-online.nl.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door erectiepillen-online.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

Dag: kalenderdag.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of erectiepillen-online.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Website: erectiepillen-online.nl

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van erectiepillen-online.nl en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen erectiepillen-online.nl en Consument.

3. Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden erectiepillen-online.nl niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen
 • de eventuele kosten van aflevering
 • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief
 • indien de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is
 • de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de Overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst tot stand komt
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten
 • en de gedragscodes waaraan erectiepillen-online.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

4. De Overeenkomst

De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt erectiepillen-online.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

erectiepillen-online.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien erectiepillen-online.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

erectiepillen-online.nl zal bij de levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van erectiepillen-online.nl waar de Consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • het retouradres voor de producten.
 • Indien erectiepillen-online.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

5. Kwaliteitscontrole/houdbaarheid en garantie op medische producten andere dan etenswaren

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door erectiepillen-online.nl geleverde medische producten wettelijk geregelde kwaliteitscontroles. De minimale houdbaarheidsdatum is de datum tot waarop een (voedings)middel zijn specifieke eigenschappen behoudt, mits het op passende wijze wordt bewaard. Deze houdbaarheidsdatum is maar geldig zolang de verpakking niet geopend is en zolang de bijzondere bewaarvoorschriften nageleefd werden. De houdbaarheidsdatum op levensmiddelen is een aanwijzing van de producent. Tijdens de vermelde termijn garandeert de producent de kwaliteit van zijn product. Deze garantie geldt wanneer de bewaaromstandigheden, op het etiket vermeld, ook gerespecteerd zijn. De bewaaromstandigheden op het etiket hebben daarom hun belang. De houdbaarheidsdatum staat in verband met de bijzondere bewaaromstandigheden. Hierdoor zijn alle schakels van de voedingsketen verantwoordelijk voor de kwaliteit; van de producent en alle tussenpersonen (groothandelaars, vervoerders, winkeliers) tot consument (tijdens en na de aankoop).

Voor zaken andere dan etenswaren die niet aan de overeenkomst beantwoorden wordt de koper verzocht erectiepillen-online.nl hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

Bovendien hanteren wij de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar waar van toepassing.

6. Preventie namaak

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars.

7. Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument. Alle door de erectiepillen-online.nl geleverde producten zonder recept zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en ongebruikt/ongedragen in de originele staat en verpakking aan erectiepillen-online.nl retourneren, conform de door erectiepillen-online.nl verstrekte duidelijke instructies op de Website.

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de koper, voor eigen rekening en risico van de koper.

8. Kosten in geval van herroeping

Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

9. Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door erectiepillen-online.nl alleen worden uitgesloten indien erectiepillen-online.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door erectiepillen-online.nl tot stand zijn gebracht Overeenkomstig specificaties van de Consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • producten die kunnen bederven;
 • die receptplichtig zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

10. De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. erectiepillen-online.nl is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van dergelijke fouten.

11. Conformiteit en Garantie

erectiepillen-online.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen of overheidsvoorschriften.

Een door erectiepillen-online.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van erectiepillen-online.nl jegens erectiepillen-online.nl kan doen gelden op grond van de wet of de Overeenkomst op afstand.

12. Levering en uitvoering

erectiepillen-online.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan erectiepillen-online.nl kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal erectiepillen-online.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal erectiepillen-online.nl het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

13. Betaling

De Consument dient de betalingen aan erectiepillen-online.nl volgens de in de bestelprocedure op de Website gegeven methoden te voldoen. Sommige methoden vereisen betaling vooraf, anderen betaling achteraf. Eventuele door de Consument na bezorging (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te worden voldaan.

De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan erectiepillen-online.nl te melden.

In geval van wanbetaling van de Consument heeft erectiepillen-online.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

14. Beveiliging van uw online transacties

Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt erectiepillen-online.nl samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers. Betalingen worden verwerkt via het beveiligd systeem van Docdata Payments, volgende (krediet)kaarten worden geaccepteerd: Visa, Mastercard, American Express, Blue Card. Het online betalen wordt aldus uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet. Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Erectiepillen-online.nl meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen erectiepillen-online.nl worden ingeroepen.

Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen.

15. Gebreken en klachtindiening

De koper is steeds verplicht de medische producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

Indien er klachten zijn van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, verzoeken wij de koper zo spoedig mogelijk na levering erectiepillen-online.nl schriftelijk op de hoogte te brengen per mail via [email protected]. Uw klacht wordt uiterlijk binnen 7 dagen behandeld. Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de medische producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de medische producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de koper.

De koper is niet gerechtigd de medische producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de koper. Erectiepillen-online.nl is in dat geval vrij de medische producten voor rekening en risico van de koper bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de koper, deze artikelen aan de koper terug te zenden.

16. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de erectiepillen-online.nl website.

17. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij erectiepillen-online.nl. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van erectiepillen-online.nl, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de koper.

18. Overmacht

In geval van overmacht is erectiepillen-online.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Erectiepillen-online.nl is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

19. Slotbepalingen

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen Consument en erectiepillen-online.nl over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door erectiepillen-online.nl te leveren of geleverde producten worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Contactgegevens

[email protected]

Postadres:

De Erectiepillen Apotheek

Postbus 225

3641 AA Mijdrecht